Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Nowe produkty

Dostawcy

Brak dostawców

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SMLFASHION.PL

SKLEP Z ODZIEŻĄ DAMSKĄ - SUKIENKI DAMSKIE, KOMPLETY DAMSKIE i WIELE INNYCH...

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 24.01.2018 R.

§1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznego www.smlfashion.pl

 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
  d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Regulamin- Regulamin sklepu internetowego (butik online)  znajdującego się pod adresem www.smlfashion.pl,

 2. Dzień roboczy- jest to jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Sprzedawca Weronika Smoleń działająca pod firmą WERONIKA SMOLEŃ SMLFASHION, z siedzibą w Krakowie (31-589)  ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 8732976816, REGON, 383255565 , telefon kontaktowy: 793268240 , poczta elektroniczna : sklep@smlfashion.pl, i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

 4. Sklep - sklep internetowy, butik online znajdujący się pod adresem elektronicznym www.smlfashion.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 5. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

 7. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

 8. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.

 9. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

 10. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.

 11. Dane - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

 12. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.

 13. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

 14. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.

 15. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 16. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

 17. Dostawca- jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone Towary odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą Towarów.

 18. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 19. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 20. Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego.

 21. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą sklepu internetowego a Klientem w ramach procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 22. Umowa sprzedaży– umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup towaru.

 23. Formularz rejestracji- usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

 24. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 25. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym za pomocą którego dokonuje się zakupu wybranego przez Klienta Towaru.

§3. Ogólne warunki

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.

 4. Poprzez złożenie Zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.

 5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.

 6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

 7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

 9. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza Towarów poza granice kraju.

 10. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4. Konto

 1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, butiku online.

 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Konsument uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji.

 6. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.

 8. Login oraz hasło mają charakter poufny.

§5. Złożenie Zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
  a) za pośrednictwem Konta na stronie www.smlfashion.pl

b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania Rejestracji.

 1. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

 2. Wiążącą Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru oraz formy płatności.

 4. Poprzez kliknięcie ikony "Mam świadomość, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu .

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.

 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.

 8. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Klienta Zamówienie.

 9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

 10. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 11. W przypadku określonym w ust. 11 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§6. Dostawa

 1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego podawane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki. Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

 3. Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem jest przyjęcie zamówienia przez
  Sprzedającego o czym informuje on Klienta drogą mailową.

 4. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.

 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez niego Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia

 7. Na czas dostawy do Klienta danego Towaru składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez Dostawcę. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego Dostawcę, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 8. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od sposobu dostawy, ceny ustalane są bezpośrednio według cennika określonego przez Pocztę Polską.

 9. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 10. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.

 11. Towar nie jest wysyłany za pobraniem.

 12. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

 14. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszty dostawy.

 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§7. Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu

 3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności: 
  a)  przelewy dedykowane on-line za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24 lub za pobraniem

 1. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury brutto.

 2. Faktury brutto, rachunki, lub paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF.

 3. Faktury brutto w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (dni) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży całkowicie lub częściowo.

 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
  a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
  b) Następnie Klient odsyła zakupiony towar na adres Sprzedawcy dołączając wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
  c) Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona.
  d) Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
  e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu

 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.

 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.

 7. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@smlfashion.pl .

 3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: sklep@smlfashion.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10.  Dane osobowe

 1. Administratorem danych Klientów jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z Klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych jeżeli taką zgodę wyraził.

 5. O sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu szerzej traktuje Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem elektronicznym: www.smlfashion.pl

 6. Sprzedawca oferuje usługę Newslettera. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania go. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym  Newsletterze przesyłanym do Klienta.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektroniczny https://www.smlfashion.pl  umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Klienta.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.

 6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 7. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 6 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 8. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 9. Załącznikami do Regulaminu są wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór reklamacji.

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.Polityka Prywatności i polityka cookies1. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, prawa osób których dane dotyczą oraz informacje na temat stosowania w sklepie internetowym plików ,,cookies” oraz narzędzi analitycznych.

2.Niniejszym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep przedmiotu umowy sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych jest Weronika Smoleń działająca pod firmą Weronika Smoleń SMLFASHION z siedzibą w miejscowości ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 48, 31-589
Polska; adres poczty elektronicznej sklep@smlfashion.pl
 .wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 8732976816  REGON 383255565

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

5. Każda osoba, której dane przetwarza Sklep  ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania),  

6. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Administratora). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

7. Sklep nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

8. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnym z tymi celami,  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)

11. Klient ma  prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).

12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 17 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

14. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

15. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

16. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

17. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty,  podmiotu obsługującego płatności, oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

18. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

19.Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Weronika Smoleń nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

20. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

21. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

22. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora Weronika Smoleń. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - kontakt.

Sklep smlfashion - sukienki na wesele sukienki bandażowesukienki klasycznesukienki proste - kombinzon na wesele kombinezony damskie

Załącznik:

Formularz zwrotu


Butik online Sukienki smlfashion.pl Sukienki na wiosnę 2023 - Sukienki na lato 2023 - Sukienki które pokochasz. Sukienki modne w super cenie. Sukienki na każdą okazję - wesele, kolacja, randka, komunia, suknie wieczorowe. Sukienki dla Ciebie. - Sukienka kopertowa - sukienka bandażowa - sukienka asymetryczna - sukienka bombka - sukienka gorsetowa - sukienka marynarkowa - sukienka ołówkowa - sukienka prosta - sukienka rozkloszowana - sukienka tuba - boho - dresowa - dzianinowa - glamour - jeans - klasyczna - koronkowa - koszulowa - mała czarna -sukienka liliowa - sukienka filoetowa - sukienka empirowa - sukienka empire


nasz instagram @smlfashion.pl
nasz blog blog smlfashion.pl
Butik Smlfashion.pl założony przez pasjonatkę mody. Wszystkie zdjęcia wykonane są na produktach, które sprzedajemy. Odzież damska i sukienki wysyłana jest z Polski. Sukienki www.smlfashion.pl to sukienki które pokochasz. Sukienki są modne i w super cenie. Smlfashion to sukienki na każdą okazję. U nas kupisz sukienki na wesele, znajdziesz sukienki na eleganckie na kolacja lub sukienki na randkę. Oferujemy również sukienki na komunie. Suknie wieczorowe w świetnych cenach z wysyłką w 24h
Moda to nasza pasja, kreacje i inspiracje czerpiemy ze światowych wybiegów. Najnowsze trendy oferujemy w bardzo przystępnych cenach. Udowadniamy, że cena sukienki nie zawsze musi być wysoka, a jednocześnie oferować świetny styl i wysoką jakość. Najnowsza kolekcja na sezon wiosna lato 2023 już w sprzedaży. Sukienki na lato, sukienki bandażowe w każdym rozmiarze i długości, sukienki midi mini i maxi. Oferujemy sukienki na każdą okazję. U nas kupisz sukienki na wesele, znajdziesz sukienki na eleganckie na kolacja lub sukienki na randkę. Oferujemy również sukienki na komunie. Suknie wieczorowe w świetnych cenach z wysyłką w 24h Niezależnie od tego, czy szukasz sukienki na co dzień, czy też na co dzień, która sprawdzi się w połączeniu z obcasami lub płaskimi butami, mamy dla Ciebie propozycję. Zobacz nasze propozycje sukienek midi z teksturowanych materiałów, takich jak sztuczny zamsz. Najmodniejsze w tym sezonie będą sukienki bandażowe. Odwiedź stronę smlfashion.pl i znajdź idealną sukienkę dla swojej figury i swojego budżetu. Jesteśmy pewni, że znajdziesz coś dla siebie! Nasz zespół zaprasza Cię do naszego butiku online, gdzie na pewno znajdziesz sukienkę swoich marzeń, oferujemy każdy styl: sukienki na każdą okazję, sukienki codzienne i wizytowe, sukienki wieczorowe w różnych kolorach. Sukienki w panterkę oraz sukienki prążkowane. Polecamy kombinezony. Bez względu na to, czy masz ochotę na sukienkę bez rękawów, która nie będzie Cię obnażać w chłodniejsze dni, czy też potrzebujesz czegoś, co założysz na legginsy i tunikę, gdy nadejdzie burza, sukienka midi jest Twoim nowym wiosennym niezbędnikiem. Nasza kolekcja pełna jest eleganckich fasonów w przyciągających wzrok kolorach, z nadrukami, które są zabawne i nieoczekiwane. Mamy dla Ciebie wiele sukienek midi, sukienek mini i sukienek maxi które ułatwią Ci rozpoczęcie wiosennej garderoby, ale na naszej stronie znajdziesz ich jeszcze więcej.
tanie sukienki sukienki 2023
facebook @ smlfashion.pl
instagram @ smlfashion_pl
youtube @ smlfashion pl
pinterest @ www.smlfashion.pl